Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – PHIÊN NGOẠI.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Phiên ngoại.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – PHIÊN NGOẠI.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 19.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười chín.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 19.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 16.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười sáu.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 16.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 15.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười lăm.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 15.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 12.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười hai.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 12.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 11.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười một.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 11.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

Bảo vệ: HAI MẶT – CHƯƠNG 10.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 09.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Chín.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 09.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 08.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Tám.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 08.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 07.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Bảy.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 07.”