Posted in Bệnh Ngược, Hiện đại

BỆNH NGƯỢC – PHIÊN NGOẠI 1.


Tên truyện: Bệnh Ngược – 病虐.

Tác giả: Mặc Tù – 墨囚.

Thể loại: Hắc ám văn, bệnh kiều độc chiếm dục vặn vẹo công, bác sĩ tâm lý thụ, niên hạ, có liên quan đến hắc bang, cường bạo, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Phiên ngoại: “Yêu và cầm tù” << Thương Phàn, tiểu Phó >>

Tiếp tục đọc “BỆNH NGƯỢC – PHIÊN NGOẠI 1.”